REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH
 
REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH

SŁOWNIK POJĘĆ
Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:
1. USŁUGODAWCA- cdx.pl Tomasz Michałowski
2. cdx.pl –cdx.pl Tomasz Michałowski
3. KLIENT- osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny.
4. USŁUGA SERWERA -usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni dysku naserwerze
5. TRANSFER - wyznaczony przez Usługodawcę; brak limitu transferu
6. OKRES ABONAMENTOWY – czas na który została wykupiona usługa hostingowa w cdx.pl. W firmie cdx.pl obowiązuje roczny hosting (rok kalendarzowy), liczony od pierwszego dnia miesiąca w którym została podpisana umowa oświadczenie usług.
7. STRONA USŁUGODAWCY- adres internetowy www.cdx.pl
8. SPAM- pojęcie w myśl ustawy z dnia 10 marca 2003r. (Dz.U.Nr. 144,poz 1204) obejmujące również ustawę z dnia 2 marca 2000r.(DZ.U.Nr22,poz271) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027).
 
§1 Zamówienie usługi serwera wirtualnego
1. Zamówienie usługi serwera wirtualnego następuje poprzez podpisanie umowy z usługodawcą.
2. Zamówienie usługi serwera wirtualnego może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony .
3. Warunkiem aktywacji serwera wirtualnego wykupionego przez klienta jest dokonanie opłaty na wskazane konto usługodawcy znajdujące się na stronie usługodawcy pod adresem www. cdx.pl. Opłata za roczny hosting w Firmie cdx.pl to 62 zł brutto dla parametrów hostingu 4 GB przestrzeni na pliki strony i poczty; brak limitu transferu.
4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia usługi serwera wirtualnego oraz dokonaniu opłaty przez klienta, usługodawca zobowiązuje się w ciągu 72 godzin po zaksięgowaniu środków na koncie do aktywacji usługi serwera wirtualnego.72 godzin po zaksięgowaniu środków na koncie do aktywacji usługi serwera wirtualnego.
 
§2 Przedłużenie okresu abonamentowego
1. W miesiącu, w którym kończy się roczny hosting dwukrotnie przesyłana jest automatyczna informacja mailowa do klienta z przypomnieniem o przedłużeniu okresu hostingowego poprzez dokonanie wpłaty 49 zł brutto na wskazane w mailu konto Firmy cdx.pl.
2. Po upływie rocznego terminu hostingu i braku wpłaty za przedłużenie usługi dostęp do serwera jest jeszcze aktywny przez 30 dni, po tym dopiero czasie następuje zablokowanie dostępu do usługi serwera wirtualnego.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty za przedłużenie usługi serwera wirtualnego w terminie przesłanym w automatycznym mailu z firmy cdx.pl
4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie usługodawcy tytułem przedłużenia usługi serwera wirtualnego na kolejny okres , usługa zostanie przedłużona na czas trwania następnego okresu
abonamentowego.
5. Brak przedłużenia okresu abonamentowego lub niedopełnienie w/w ustaleń skutkować będzie zakończeniem świadczenia usługi serwera wirtualnego przez usługodawcę. Usługodawca zaprzestanie świadczenia usługi serwera wirtualnego oraz usunie wszelkie dane zamieszczone na udostępnionej w okresie trwania okresu abonamentowego powierzchni dysku.
 
§3 Płatności
1. Wysokość opłaty za usługę serwera wirtualnego to 49 zł brutto za kalendarzowy rok usługi serwera wirtualnego.
2. Wysokość opłaty ustalona gwarantowana jest przez usługodawcę w dniu zamówienia usługi oraz dokonania płatności.
3. Klient, który zrezygnował z kontynuacji wykupionej usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania usługi, zobowiązany jest do poinformowania firmy cdx.pl z 30 dniowym wyprzedzeniem.
4. Klientowi nie przysługuje zwrot środków za okres wypowiedzenia usługi serwera wirtualnego.
5. Płatność za usługę serwera wirtualnego rozliczana jest w rocznych okresach abonamentowych.
6. Usługodawca zastrzega prawo zmiany cen usługi.
7. Zmiana ceny usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania wykupionego przez klienta okresu abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów do końca wykupionego i opłaconego
okresu abonamentowego.
 
§4 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność klienta
1. Klient zobowiązany jest do informowania usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych w procesie zamawiania usługi.
3. Klient zobowiązany jest do informowania Firmy cdx.pl o zmianie swojego adresu e-mail oraz numeru telefonu, tak aby usługodawca mógł przesłać mailowe przypomnienie o płatności na poprawny adres mailowy, tak aby informację tą otrzymał Klient.4. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
5. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego.
6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez usługodawcę usługi serwera wirtualnego.
7. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści zabronionej przez prawo.
8. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczenia i rozpowszechniania informacji i treści oraz jakiegokolwiek przekazu o treści dotyczącej pornografii dziecięcej .
9. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści pornograficznej.
10. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści dotyczących dyskryminacji.
11. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do przetrzymywania plików z innych systemów tzn. pochodzących z innych stron niż nasza.
12. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do rozsyłania spamu a w szczególności:
a) Nie zamówionej propozycji zawarcia umowy, oferty handlowej, reklamy, ogłoszenia,
b) Listów wysłanych masowo do większej ilości osób nie zainteresowanych tematem.
c) Wszelkiego typu łańcuszków szczęścia,
d) Fałszywych powiadomień o wirusach rozsyłanych przez e-mail,
e) Nie zamówionych linków, filmów, zdjęć lub propozycji odwiedzenia stron WWW,
f) Informacji jak szybko zarabiać w Internecie.
Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji i wypowiedzenia zamówionej usługi serwera wirtualnego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
 
§5 Obowiązki , prawa i odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi serwera wirtualnego w pełnym zakresie z należytą starannością zgodnie z zamówieniem klienta.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zaistnienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera wirtualnego związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej ,karnej i odszkodowawczej za ewentualne szkody powstałe w wyniku:
a) braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem działania podmiotów i osób trzecich w tym świadczących usługi telekomunikacyjne dla usługodawcy.
b) klęsk żywiołowych
c) nieprawidłowego wykonania udostępnionej usługi serwera wirtualnego
d) wykorzystanie udostępnionych klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie.
e) naruszenie postanowień umowy i regulaminu przez klientaf) utraty lub zniszczenia danych zgromadzonych i przechowywanych na przestrzeni dyskowej usługi serwera wirtualnego
g) innych zdarzeń niezależnych od usługodawcy.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści majątkowe powstałe w sposób niezależny od usługodawcy.
 
§6 Procedura reklamacyjna
1. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi serwera wirtualnego rozpatrywane będą w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
2. Firma cdx.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim), naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
3. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.

§7Przetwarzanie danych osobowych
1. Klient oświadcza , iż został poinformowany o prawie do wglądu i możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej , w tym na stronach WWW usługodawcy. W przypadku braku zgody ze strony klienta , jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem.
 
§8 Postanowienia końcowe
1. Zarówno usługodawca jak i klient w trakcie realizacji usługi serwera wirtualnego zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi serwera wirtualnego w przypadku: a) braku płatności w terminie
b) braku płatności za zamówioną a nie opłaconą usługę serwera wirtualnego
c) złamania postanowień niniejszego regulaminu
d) naruszeniu prawa a w szczególności zagadnień związanych z treścią erotyczną i pornografią dziecięcą.
e) innych negatywnych przesłanek mających wpływ na realizację usługi serwera wirtualnego
f) wykrycia rozsyłania przez klienta spam-u przy użyciu usługi serwera wirtualnego
3. Usługa serwera wirtualnego świadczona jest w okresie 1 –go roku od daty podpisania umowy,
przedłużana jest automatycznie na kolejny rok po opłaceniu przez zamawiającego kwoty 62 zł brutto.
4. Akceptacja przez klienta niniejszego regulaminu świadczy o akceptacji postanowień w nim zawartych i nie wymaga sporządzenia dodatkowej umowy. Niniejszy regulamin jest podstawą świadczenia usługi serwera wirtualnego.
5. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
6. Wszelkie kwestie sporne lub nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby usługodawcy.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Umowa jest podpisywana przez osoby mające zdolność do czynności prawnych, będącymi stronami umowy lub mające stosowne upoważnienia.
9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powered by: cdx.pl